مواد نانو:اصول و دسته بندی(فصل 6 و بخشی از فصل7) کتاب

معمول ترین روش دسته بندی مواد نانو، شناسایی آنها بر اساس ابعاد شان می باشد. مواد نانو، را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:

1- صفر بعدی(0-D)

2- یک بعدی(1-D)

3- دو بعدی(D-2)

4- سه بعدی(D-3)

این دسته بندی، بر اساس تعداد ابعاد می باشد.