تولید طلا از باکتری-کیمیاگری میکروبی

کاظم کاشفی محقق ایرانی و همکارانش دریافتند یک قابلیت باکتریایی برای ایستادگی در برابر مقدار باود نکردنی از سمیت، کلید تولید طلای 24 عیار است.
طی چند سال گذشته گیاهان، جلبک ها، قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها برای تولید نانو ذرات فلزی ارزان قیمت، انرژی کارآمد و غیرسمی استفاده شده اند