ارزیابی ضریب اصطکاک در شکل دهی گرم

اصطکاک یکی از مهم ترین پارامتر هایی است که تأثیر بسیار زیادی بر تغییر شکل ماده ، نیروی لازم برای شکل دهی ، کیفیت سطحی محصول و سایش قالب خواهد داشت.
بنابراین مطالعه ی شرایط اصطکاکی در فصل مشترک قالب – قطعه به عنوان یکی از متغیر های اصلی فرآیند های شکل دهی می بایست مورد توجه قرار گیرد .